Historie

 • Z HISTORIE PIONÝRA VE STRAŠICÍCH  
 • Vůbec první pionýrská skupina byla založena 26.3.1950 na střední škole
  ve Strašicích
 • pod názvem 50. pionýrská skupina JASLO.
 • V listopadu téhož roku byla založena pionýrská skupina také na národní
  škole ve Strašicích jako 128. PS hrdiny SSSR pplk. Tesaříka.
  Bylo to dne
  2.11.1950.
 • První skupinový vedoucí byl Jindřich Bělohlávek, syn učitele.
 • Z pověření MS ČSM byl vyslán na
  okresní nedělní školu, kde byli svazáci vyškoleni na vedoucí pionýrů.
 • Dne 26.3.1950, kdy J. Bělohlávek zakládá PS,
  se při prvním náboru žáků do organizace přihlásilo 42 žáků.
 • Skupina se rozbíhá pomalu, protože chybí vedoucí a není podporována
  učitelským sborem.
 • První vystoupení pionýrů před veřejností se uskutečnilo při Dnech
  dětské radosti.
 • První pionýrský slib pionýrů střední školy se konal 13.8.1950 na
  prostranství u pomníku padlých, kde bylo ošátkováno 15 pionýrů.
 • V září 1950 byla zvolena první skupinová rada v čele
  s předsedkyní Milenou Muzikářovou.
 • První kolektiv vedoucích tvořili skupinový vedoucí J. Bělohlávek, oddíloví vedoucí - Jarmila Vajnarová, Marie Hrnečková, Věra Vokáčová, Josef Drmla a Václav Muller.
 • První slib pionýrů národní školy se konal 20.2.1951.
 • Dne 7.10.1951 se konal při příležitosti "Dne ČSLA" 3. pionýrský slib
  pionýrů národní školy v kasárnách. Slibu byl přítomen hrdina SSSR, pplk.
  Tesařík, kterého pionýři požádali, zda jejich pionýrská skupina může nést jeho
  jméno. Pplk. Tesařík jejich žádosti vyhověl.
 • 2.11.1951 pionýři vydali první číslo svého časopisu pod názvem " Časopis
  pionýrů tesaříkovců"
 • Od téhož roku tzn. r. 1951 vznikala spolupráce mezi PS a místní
  vojenskou posádkou, která si vzala nad PS patronát.
 • Od r. 1951 se konaly pravidelné pionýrské tábory na řece Mži.
 • Od r. 1952 se skupinovým vedoucím stal Miloslav
  Praum
  . Oddílovými vedoucími byli v té době Helena Martinů, Helena Ježková, bývalá žákyně a mnoho vedoucích bylo zastoupeno vojáky z místní posádky.
 • V tomto roce byla nejzdařilejší akcí "Novoroční jolka".
 • V r. 1953 se zdařile rozvíjí práce v PS. Pracuje 6 pionýrských oddílů v nichž se vedoucí snaží pracovat ve družinách.
 • Styk třídních učitelů a pionýrských pracovníků stále není nijak
  uspokojivý. Nejzdařilejší akcí PS v r. 1953 byl literární večer Zoji Kosmoděmjanské a výstava o čtyřleté práci PS.
 • Ve školním roce 1954-55 měla PS 7 pionýrských
  oddílů. Na začátku školního roku byla organizovanost 57% dětí a na konci téhož
  školního roku činila již 78%.
 • V roce 1955-56 byl skupinovým vedoucím učitel Karel Hekl. Skupina měla 8 pionýrských oddílů. Kromě práce v oddílech konali žáci i různé manuální práce v okolí školy. Vozili zem, vysazovali stromky pro MNV a upravovali zahradu.
 • V roce 1956-57 měla PS ve Strašicích 180 členů.
 • Vedoucí skupiny byla Z. Duchoňová, zaměstnankyně ČSM v Rokycanech, která bydlela ve Strašicích.
 • V roce 1957-58 se vedení ujal opět Karel Hekl. Vedoucími oddílů byli vojáci z místní vojenské posádky a studenti strašické 11ti-letky. Hlavní činnost se soustředila na vlastivědné vycházky do okolí, sběr papíru a druhotných surovin a pomoc při úpravě okolí školy.
 • V roce 1959-60 nastaly problémy v činnosti PS.
 • Často docházelo k absenci vedoucích z řad vojáků na schůzkách. Tento problém měl však pozitivní dopad na první pokusy se získáváním vedoucích z řad rodičů.
 •  Např. Jaroslava Chumová byla jako první rodič na 2 měsíčním školení
  v Seči.
 •  V roce 1960-61 byla zvolena vedoucím skupiny právě Jaroslava Chumová. Toto období bylo na spolupráci s rodiči úspěšné. 4 oddíly vedou rodiče. Koncem května 1961 se konal v Rokycanech slet pionýrů, kterého se zúčastnilo 150 žáků strašické školy.
 •  V roce 1962-63 se začala činnost PS hroutit. Úspěšně pracovalo jen několik málo oddílů. Vinu na tom nesla špatná docházka vedoucích a nezájem třídních učitelů.
 •  V roce 1963-64 se činnost PS začala
  zlepšovat. Škola dostala placenou vedoucí PO učitelku Alenu Pleskačovou,
  která uvedla PO do náležité činnosti. Oddíly začaly pracovat pravidelně,
  zúčastňovaly se brigád po vyučování, sběru papíru, druhotných surovin a vzorně
  plnily závazek " Roku pionýrských činů".
 •  Velkou zásluhu na dobré činnosti měla i  vedoucí Crhonková, která se stala vedoucí skupiny v letech 1964-65.
 •  V letech 1965-66 proběhla karanténa spojená s epidemií žloutenky, která velice poznamenala činnost naší pionýrské skupiny a nastala krizová léta.
 •  Přelom těchto krizových let přežila skupina pod vedením skupinové
  vedoucí Evy Peckové. PS se začala  opět stavět na nohy a přibírat do svých řad nové vedoucí a pionýry.
 •  V roce 1975 u příležitosti 26. výročí založení PS dne 24.4.1975,
  převzala vedoucí Eva Pecková za pionýrskou skupinu Strašice od závodní jednotky
  LM ŽBC Hrádek prapor a čestný název "PS Bílá Cerkev Strašice".
 •  V roce 1976 se vedení nově pojmenované skupiny ujala Anna Miklová. Skupina se velice dobře rozvíjela a zlepšilase i celková spolupráce učitelů a ostatních složek, fungujících v obci.
  Pionýři plnili veškeré závazky dané pionýrským heslem roku. Tato skupinová
  vedoucí se na své pozici udržela až do roku 1981.
 •  Oddíl Mladí včelaři vedla V. Buršíková, p. Kadlec a p. Moc. Po odborné stránce ho dále vedl p. Plešmíd.
 •  V roce 1981
  nastoupila na její místo skupinová vedoucí Věra Buršíková. Rozvoj a
  úroveň skupiny rovněž stoupala. V období let 1981-1994 byla vedoucí
  skupiny Věra Buršíková. V té době se počet členů pohyboval kolem 400.
  Pracovalo střídavě 14-20 oddílů. Z toho byly 4 všeobecné, 4 oddíly jisker
  a zbytek oddíly zájmově zaměřené. Každý
  vedoucí pracující s dětmi musel od této doby absolvovat patřičné
  proškolení a splnit podmínky pionýrského minima. Byla prohloubena spolupráce s ČMS, ČRS s KK
  Svazarmu, s ČVS a s SPO ve Strašicích, Cheznovicích a Těních.
  V Cheznovicích a Těních začali pracovat i odloučené oddíly.
 •  Oddíly strašických Jisker vedly
  vedoucí Vlachová, Ludvíková, Tolarová, Vajnarová, Prokůpková, Novotná,
  Sazimová a voj. Rivola
  . V Těních to byly vedoucí Rusňáková a Motyková.
  V Cheznovicích pracovali 3 oddíly - Práčata pod vedením J. Langové a Mudrové, J. Lang vedl oddíl Mladých požárníků
  a M.Karásková vedla oddíl Střela
  zaměřený na turistiku.
 •  Strašický oddíl Karla Svejkovského vedla Vl. Majerová, která odešla na
  mateřskou dovolenou a na její místo nastoupily G. Medvecká a E.Lehmannová.
  Tento všeobecně zaměřený oddíl se mimo
  jiné staral i o pomník K. Svejkovského. Oddíl Timurovci vedla L.Černochová,
 •  voj. Holeček a voj. Bárta. Činnost tohoto oddílu byla zaměřena na
  zdravovědu a turistiku. Oddíl SPB měl vedení zajištěno z řad vojáků
  a jeho hlavní vedoucí se stala E. Lehmannová.
 •  Oddíl K. Vokáče vedla p.Vajnarová.
 •  Turisticko - branný oddíl vedl
  František Kubů, a G. Egri.
 •  Dívčí klub Včelky vedla K. Spoustová. Ty měli
  svou vlastní klubovnu na koupališti, kde se věnovali ručním pracím a svou
  pilnou přípravou výborně reprezentovali naší PS na plnění odznaku Praktická
  dívka. Kynologický oddíl vedl Jiří
  Majer
  pod patronací KK a Svazarmu. Jeho zástupcem byla Jaroslava
  Majerová
  , která založila druhou, dívčí
  polovinu tohoto oddílu, Světlušky se zaměřením na rukodělné
  práce.
 •  Oddíl Ochránci přírody vedl
  Josef Šefl.
  Byl zaměřen na rybářství a ochranu
  přírody. Pracoval také ve své srubové klubovně, kde se pilně připravoval na soutěže např. "O zlatou srnčí trofej".
  Později se tento oddíl rozdělil na dva z nichž jeden vedl Milan Mraček
  a druhý Luboš Hofman
  .
 •  Oddíl Mladí požárníci vedl J.
  Anděl, D. Andělová a J. Huml.
  Patřil
  k nejpočetnějším oddílům na PS. Hlavní náplní bylo plnění celostátní
  soutěže "Plamen".
 • V sedmdesátých letech jsme získali
  táborou základnu v přírodním parku Horní Berounka, v údolí řeky
  v obci Bujesily. Kolem r. 1984 byla vybudována táborová chata, která
  byla určena jako izolace, klubovna a chata pro víkendové akce. Tuto základnu začali hojně využívat všechny
  oddíly a je tomu dodnes.
 •  Od roku 1994 se skupina začala opět hroutit.
  Na jejím stavu se podepsala politická situace v ČR, zrušení místní
  vojenské posádky, ale i nezájem učitelského sboru a vedení základní školy.
 •  Vedení se ujal p. Jiří Huml, který skupinu udržoval při životě.
  Oddíly začaly ubývat až zůstaly pouze Mladí požárníci, Ochránci přírody-rybáři,
  Hvězda a Světlušky. V průběhu času se rozrostla řada o oddíl Doubek, který
  vedl p. František Žaloudek a Mladé rybáře Ing. Petra Masára a Bobříky manželů
  Sládkových.
 •  Nedlouho po té skupinu opustil i oddíl Mladých požárníků a vešel pod
  Sdružení dobrovolných hasičů Strašice. Zároveň ukončil svou činnost oddíl
  Ochránci přírody a oddíl Doubek.
 •  Po Jiřím Humlovi převzal "štafetu" skupináře Ing. Petr Masár.
  Pak se vystřídali skupinoví vedoucí, Ing.František
  Kubů, Ing. Simona Havlová
  a v současné době má za úkol vést skupinu
  skupinová vedoucí Petra Sládková.
 •  V současné době má naše PS cca 100 registrovaných členů.
 •  Čítá 3 pionýrské oddíly - HVĚZDA, SVĚTLUŠKY, BOBŘÍCI a v r.
  2013 nově vzniklý oddíl VČELKY
 •  Řady dobrovolných pracovníků se podstatně zúžily a řady dětí, které by
  chtěly navštěvovat naše oddíly jsou také sotva viditelné.
 •  Představíme si současné fungující oddíly:
 •  HVĚZDA je oddíl pokračující pod vedením Mgr.
  Ivy Vavřinové, která ho převzala po Ing.
  Františkovi Kubů. Je to oddíl smíšený, věkově prostupný. V současné době se schází pravidelně
  každou středu jako Ekologický kroužek pod vedením Kláry Primasové. Každoročně
  pořádá LPT na táborové základně v Bujesilech a dvakrát do roka otevřenou
  střeleckou soutěž nazvanou " O pohár Brdského střelce".
 •  SVĚTLUŠKY jsoudívčí oddíl, který se
  zabývá ručními pracemi a výrobou různých drobných předmětů, učením praktických
  dovedností správných hospodyněk, ale také učení písniček, či hraní divadla. Na
  tábory mají možnost jezdit Světlušky společně s Bobříky. To vše pod
  vedením vedoucí p. Jaroslavy Majerové .
 •  BOBŘÍCI jsou oddíl smíšený a věkově prostupný. Rovněž zde děti
  nemine učení se písniček k táborákům a teoretická příprava na letní
  tábory, které pořádá společně pro Bobříky i členky oddílu Světlušky. Na
  táborové základně v Bujesilech.
 •  To vše pod vedením vedoucího p. Jana Sládka a p. Petry Sládkové 
 •  Za posledních deset let uskutečnila PS Bílá Cerkev každoročně 3 vlastní běhy LPT v Bujesilech plus
  jeden běh s námi stále sympatizujícími Mladými hasiči, kterým je naše
  pionýrská základna zapůjčována. Dále je za úplatu využívána i cizími
  organizacemi a spolky za účelem letního táborového pobytu.

 •  Na naší základně v Bujesilech a příměstské základně Muničák ve
  Strašicích je několikrát během roku uskutečněna nejedna brigáda. Na Muničáku se
  dále pravidelně uskutečňuje na jaře a na podzim otevřená střelecká soutěž "O
  pohár Brdského střelce". Na Základně v Bujesilech kromě letních táborů
  pořádají oddíly i své víkendové akce.
 •  Dále se zúčastníme soutěží pořádaných ostatními Pionýrskými
  organizacemi v celé republice jako je např. Pionýrská stezka nebo Setkání pionýrských oddílů. Pravidelně
  se účastníme i celorepublikové prezentační akce všech organizací pracujících
  s dětmi Bambiriáda, nebo akce pořádané Ministerstvem školství a tělovýchovy
  "Ledová Praha a koncert děti dětem". Podílíme se společně s místní
  knihovnou na akcích jako je např. RC revue, Mikulášská nadílka, nebo Dětský
  maškarní bál.
 •  Jinak každý oddíl pro své členy pořádá spoustu akcí a schůzek dle svého
  vypracovaného ročního plánu.  
 •  Od počátku do r. 1986 - čerpáno z kronik a pamětních knih Národní
  školy ve Strašicích, střední školy ve Strašicích , ZDŠ Strašice a Skupinových a
  oddílových kronik PS Bílá Cerkev Strašice, od r. 1986- současnost nejsou fakta
  100% podložena z důvodu ztráty nebo neexistence kronik-čerpáno
  z vyprávění pamětníků.
    ke dni 30.1.2013 sepsala Petra Sládková 
 •  Po dlouhodobých organizačních neshodách se stávající Pionýrskou
  skupinou Bílá Cerkev a členy pionýrského oddílu Hvězda se rozhodla část PS Bílá
  Cerkev navrhnout rozdělení skupiny. Učinila tak v lednu 2013. Téměř celý
  rok se táhlo dlouhé a velice nepříjemné řešení vzniklé situace, do kterého byla
  vtažena jak Plzeňská krajská organizace Pionýra , tak
  Ústředí Pionýra v Praze.
 •  Oddíly BOBŘÍCI, SVĚTLUŠKY A VČELKY
  se rozhodli založit si novou pionýrskou skupinu TROJLÍSTEK STRAŠICE. PS
  Bílá Cerkev zůstává stále další druhou pionýrskou skupinou na území obce
  Strašice, složená z pionýrských oddílů Hvězda, Hvězdy ze Spomyšle a
  volnočasového klubu Old Stars Strašice.
 •  Nově vzniklá Pionýrská skupina Trojlístek bude po právní stránce
  založena k 1.10.2013. Fungovat bude pod vedením hlavní skupinové vedoucí
  p. Petry Sládkové. Oddílům zůstávají jejich stávající oddíloví vedoucí. Bobříky
  povede p. Petra Sládková, Světlušky p. Jaroslava Majerová a Včelky p. Ivana
  Veselá.
 •  Od listopadu tohoto roku se rozjede také náš Volnočasový airsoftový
  klub, který bude mít schůzky nepravidelně podle potřeb jeho členů. Ti se
  v něm mohou naučit základy zacházení se zbraněmi, strategii boje se
  zbraněmi, základy ochrany VIP a základy sebeobrany, ale i Takewondoo. Vedoucím volnočasového klubu je Filip Majer.
 •  Z neformálního hlediska funguje PS TROJLÍSTEK STRAŠICE již od
  června 2013. Jako skupina máme
  v plánu i nadále spolupracovat se všemi složkami obce, knihovnou, s SDH
  Strašice a dalšími. Rádi mezi sebe přijmeme i další zájemce o práci a výchovu
  dětí, kteří se s námi chtějí proletět na křídlech pionýrské vlaštovky.
  Také uvítáme členy našich stávajících oddílů, ale i děti nové, které mají zájem
  se s námi vydat za dobrodružstvím na míru. není přece podmínkou, že musí
  děti navštěvovat jen jeden oddíl, nebo skupinu. Pionýr je dobrovolné a
  demokratické sdružení a všichni mají právo si vybrat, kam a do kolika oddílů
  chtějí chodit. Jediný zádrhel bude v tom, že pokud budou děti navštěvovat
  obě skupiny, jak PS Bílou Cerkev , tak PS Trojlístek busou muset v každé
  skupině zaplatit roční registrační poplatek. Pokud budou navštěvovat několik
  oddílů, či klubů v rámci jedné skupiny, platí poplatek pouze jednou.  
 •  ... Pionýrskou skupinu Trojlístek
  nedlouho po oddělení se od PS Bílá Cerkev Strašice opustila p. Ivana Veselá a
  rozhodla se ukončit i činnost rukodělného oddílu Včelky. Některé jeho členky
  přešly do rukodělného oddílu Světlušky a nadále pokračují ve své činnosti.
  Ostatní se rozhodly také své setrvání v pionýru ukončit.
 •  Oddíl Bobříci a oddíl Světlušky pokračují ve
  své přínosné práci s dětmi, mládeží i dospělými. Pod křídly PS Trojlístek byl
  založen Volnočasový klub pro maminky s miminky a malými dětmi do 4let, nesoucí
  název Šikulkové pod vedením jedné
  z maminek Evy Ludvíkové.
 •  Také nám zde vznikl Volnočasový klub pro ty věkové starší(15+ až 99), kteří rádi vyrábí a tvoří, VK Creative pod vedením slečny Veroniky Spoustové .